Oxalis exilis 1, Saxifraga-Jelle van Dijk Oxalis exilis 2, Saxifraga-Jelle van Dijk