Oxalis dillenii

Oxalis dillenii 1, Knobbelklaverzuring, Saxifraga-Rutger Barendse Oxalis dillenii 2, Knobbelklaverzuring, Saxifraga-Rutger Barendse Oxalis dillenii 3, Knobbelklaverzuring, Saxifraga-Rutger Barendse Oxalis dillenii 4, Knobbelklaverzuring, Saxifraga-Rutger Barendse
Oxalis dillenii 5, Knobbelklaverzuring, Saxifraga-Rutger Barendse Oxalis dillenii 8, Knobbelklaverzuring, Saxifraga-Rutger Barendse