Oxalis latifolia

Oxalis latifolia 1, Brede klaverzuring, Saxifraga-Rutger Barendse Oxalis latifolia 2, Brede klaverzuring, Saxifraga-Rutger Barendse Oxalis latifolia 3, Brede klaverzuring, Saxifraga-Rutger Barendse Oxalis latifolia 4, Brede klaverzuring, Saxifraga-Rutger Barendse