Euphorbia peplis

Euphorbia peplis 1, Saxifraga-Ed Stikvoort Euphorbia peplis 2, Saxifraga-Ed Stikvoort Euphorbia peplis 3, Saxifraga-Ed Stikvoort Euphorbia peplis 4, Saxifraga-Ed Stikvoort