Veronica pseudochamaedrys

Veronica pseudochamaedrys 1, Saxifraga-Jasenka Topic