Trigonella monspelliaca

Trigonella monspelliaca 1, Saxifraga-Jasenka Topic