Teucrium arduini

Teucrium arduini 1, Saxifraga-Jasenka Topic