Stachys subcrenata

Stachys subcrenata 1, Saxifraga-Jasenka Topic