Stachys italica

Stachys italica 1, Saxifraga-Jasenka Topic