Pulsatilla pratensis

Pulsatilla pratensis ssp nigricans 1, Saxifraga-Jasenka Topic