Prangos ferulacea

Prangos ferulacea 1, Saxifraga-Ed Stikvoort Prangos ferulacea 2, Saxifraga-Ed Stikvoort Prangos ferulacea 3, Saxifraga-Ed Stikvoort