Phillyrea latifolia, Mock Privet

Phillyrea latifolia 1, Saxifraga-Jasenka Topic