Paronychia rechingeri

Paronychia rechingeri 1, Saxifraga-Eugen Schaub