Orobanche crenata

Orobanche crenata 1, Saxifraga-Rutger Barendse Orobanche crenata 2, Saxifraga-Inigo Sanchez Orobanche crenata 3, Saxifraga-Jeroen Willemsen Orobanche crenata 4, Saxifraga-Rutger Barendse