Onosma stellulata

Onosma stellulata 1, Saxifraga-Jasenka Topic Onosma stellulata 2, Saxifraga-Jeroen Willemsen Onosma stellulata 3, Saxifraga-Jeroen Willemsen Onosma stellulata 4, Saxifraga-Jeroen Willemsen