Onosma echioides

Onosma echioides 1, Saxifraga-Jeroen Willemsen Onosma echioides 2, Saxifraga-Dirk Hilbers Onosma echioides 3, Saxifraga-Dirk Hilbers Onosma echioides 4, Saxifraga-Dirk Hilbers
Onosma echioides 5, Saxifraga-Dirk Hilbers