Eupteryx aurata #13278 : Eupteryx aurata, Potato leafhopper, Dwergcicade Eupteryx sp 2, Saxifraga-Ab H Baas