Aegypius monachus 1, Monniksgier, Saxifraga-Jan van der Straaten Aegypius monachus 2, Monniksgier, Saxifraga-Mark Zekhuis Aegypius monachus 3, Monniksgier, Saxifraga-Mark Zekhuis Aegypius monachus 4, Monniksgier, Saxifraga-Jan van der Straaten
Aegypius monachus 5, Monniksgier, Saxifraga-Joerg Mager Aegypius monachus 6, Monniksgier, Saxifraga-Joerg Mager Aegypius monachus 7, Monniksgier, Saxifraga-Joerg Mager Aegypius monachus 8, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Aegypius monachus 9, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 10, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 11, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 12, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Aegypius monachus 13, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 14, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 15, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 16, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Aegypius monachus 17, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 18, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 19, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 20, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Aegypius monachus 21, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 22, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 23, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 24, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Aegypius monachus 25, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 26, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 27, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 28, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Aegypius monachus 29, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 30, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aegypius monachus 31, Monniksgier, Saxifraga-Bart Vastenhouw