Kickxia spuria, Round-leaved Cancerwort

Kickxia spuria 1, Eironde leeuwenbek, Saxifraga- Peter Meininger Kickxia spuria 2, Eironde leeuwenbek, Saxifraga- Peter Meininger