Kickxia elatine, Sharp-leaved Fluellen

Kickxia elatine 1, Spiesleeuwenbek, Saxifraga-Peter Meininger Kickxia elatine 2, Spiesleeuwenbek, Saxifraga-Peter Meininger Kickxia elatine 3, Spiesleeuwenbek, Saxifraga-Peter Meininger Kickxia elatine 4, Spiesleeuwenbek, Saxifraga-Rutger Barendse
Kickxia elatine 5, Spiesleeuwenbek, Saxifraga-Rutger Barendse Kickxia elatine 6, Spiesleeuwenbek, Saxifraga-Rutger Barendse Kickxia elatine 7, Spiesleeuwenbek, Saxifraga-Rutger Barendse Kickxia elatine 8, Spiesleeuwenbek, Saxifraga-Rutger Barendse
Kickxia elatine 9, Spiesleeuwenbek, Saxifraga-Rutger Barendse Kickxia elatine 10, Spiesleeuwenbek, Saxifraga-Rutger Barendse Kickxia elatine 11, Spiesleeuwenbek, Saxifraga-Rutger Barendse