Iris planifolia

Iris planifolia 1, Saxifraga-Inigo Sanchez