Hippocrepis unisiliquosa

Hippocrepis unisiliquosa 1, Saxifraga-Jasenka Topic