Globularia bellidifolia

Globularia bellidifolia 1, Saxifraga-Jasenka Topic