Filago pygmaea 1, Saxifraga-Peter Meininger Filago pygmaea 2, Saxifraga-Peter Meininger Filago pygmaea 5, Saxifraga-Ed Stikvoort Filago pygmaea 6, Saxifraga-Ed Stikvoort
Filago pygmaea 7, Saxifraga-Ed Stikvoort Filago pygmaea ssp ramossima 3, Saxifraga-Ed Stikvoort Filago pygmaea ssp ramossima 4, Saxifraga-Ed Stikvoort Filago pygmaea ssp ramossima 8, Saxifraga-Ed Stikvoort
Filago pygmaea ssp ramossima 9, Saxifraga-Ed Stikvoort