Festuca lapidosa

Festuca lapidosa 1, Saxifraga-Jasenka Topic