Euphrasia minima

Euphrasia minima 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Euphrasia minima 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Euphrasia minima 3, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Euphrasia minima 4, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Euphrasia minima 5, Saxifraga-Ed Stikvoort