Ephedra distachia

Ephedra distachya 1, Saxifraga-Dirk Hilbers Ephedra distachya 2, Saxifraga-Jan van der Straaten