Crepis bulbosa

Crepis bulbosa 1, Saxifraga-Jasenka Topic