Chrysosplenium alternifolium, Alternate-leaved Golden-saxifrage

Chrysosplenium alternifolium 1, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Kees Marijnissen Chrysosplenium alternifolium 2, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Chrysosplenium alternifolium 3, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Mark Zekhuis Chrysosplenium alternifolium 4, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Mark Zekhuis
Chrysosplenium alternifolium 5, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Jasenka Topic Chrysosplenium alternifolium 6, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Mark Zekhuis Chrysosplenium alternifolium 7, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Bas Klaver Chrysosplenium alternifolium 8, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Bas Klaver
Chrysosplenium alternifolium 9, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Chrysosplenium alternifolium 10, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Chrysosplenium alternifolium 11, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Chrysosplenium alternifolium 12, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Chrysosplenium alternifolium 13, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Chrysosplenium alternifolium 14, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Rutger Barendse Chrysosplenium alternifolium 15, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Rutger Barendse Chrysosplenium alternifolium 16, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Rutger Barendse
Chrysosplenium alternifolium 17, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Rutger Barendse Chrysosplenium alternifolium 18, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Rutger Barendse Chrysosplenium alternifolium 19, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Rutger Barendse Chrysosplenium alternifolium 20, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Rutger Barendse
Chrysosplenium alternifolium 21, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Hans Boll Chrysosplenium alternifolium 22, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Hans Boll Chrysosplenium alternifolium 23, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Hans Boll Chrysosplenium alternifolium 24, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Hans Boll
Chrysosplenium alternifolium 25, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Hans Boll Chrysosplenium alternifolium 26, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Hans Boll Chrysosplenium alternifolium 27, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Hans Boll Chrysosplenium alternifolium 28, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Hans Boll
Chrysosplenium alternifolium 29, Verspreidbladig goudveil, Saxifraga-Tom Heijnen