Chenopodium polyspermum, Many-seeded Goosefoot

Chenopodium polyspermum 1, Korrelganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse Chenopodium polyspermum 2, Korrelganzenvoet, Saxifraga-Piet Zomerdijk Chenopodium polyspermum 3, Korrelganzenvoet, Saxifraga-Peter Meininger Chenopodium polyspermum 4, Korrelganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse
Chenopodium polyspermum 5, Korrelganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse Chenopodium polyspermum 6, Korrelganzenvoet, Saxifraga-Peter Meininger Chenopodium polyspermum 7, Korrelganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse Chenopodium polyspermum 8, Korrelganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse
Chenopodium polyspermum 9, Korrelganzenvoet, Saxifraga-Ed Stikvoort Chenopodium polyspermum 10, Korrelganzenvoet, Saxifraga-Ed Stikvoort Chenopodium polyspermum 11, Korrelganzenvoet, Saxifraga-Ed Stikvoort Chenopodium polyspermum 12, Korrelganzenvoet, Saxifraga-Peter Meininger