Callitriche palustris

Callitriche palustris 1, Klein sterrenkroos, Saxifraga-Jasenka Topic Callitriche palustris 2, Klein sterrenkroos, Saxifraga-Jasenka Topic