Nanospalax leucodon 1, Kleine blindmuis, Saxifraga-Luc Hoogenstein Nanospalax leucodon 2, Kleine blindmuis, Saxifraga-Luc Hoogenstein